จิตอาสาพระราชทานปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าต้นน้ำเขาวง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับสระบ่อดินขาว ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต  ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ ตรวจติดตามการจัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ  ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ในบริเวณพื้นที่เขาวง เป็นกิจกรรมที่ทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ และชะลอน้ำ ระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการสะบ่อดินขาว ประมาณ 4.7 กิโลเมตร มีจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ กำลังพลจากค่ายจิรประวัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  นายอำเภอตาคลี  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่  ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ รวม 300 คน โดยมีบริษัท SCG เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำฝายชะลอน้ำ
 
โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 200 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน และมีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำในการเพาะปลูกของราษฎร มีแหล่งน้ำอยู่เพียง 2 ส่วน คือ ใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว  150 ไร่  และจากคลองชัยนาท-ป่าสัก  จำนวน 100 ไร่  ปริมาณการใช้น้ำของราษฎร 300-400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  การปลูกป่าและทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน  2563  เพื่อให้โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรในตำบลพรหมนิมิต  ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"  อันเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

 
ภาพ/ข่าว อัมพณ​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.