การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท  แอนด์ สปา  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดนครสวรรค์


โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงาน ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในส่วนภูมิภาค ในการดำเนินงานพัฒนาเมืองและการควบคุมอาคาร ให้มีมาตรฐานและเมืองน่าอยู่ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดดำเนินการจัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 142 แห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยเทศบาลนครจำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมืองจำนวน 2 แห่ง เทศบาลตำบลจำนวน 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 121 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการปฏิบัติ ให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ซึ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.