ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านกิจการพลเรือน ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 23 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 100 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
1. การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3
    กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 48 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้าน แหล่งต้นน้ำลำธารได้รับการปกป้องรักษา และฟื้นฟูให้ดีขึ้นตามลำดับ
    การดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ปัจจุบันมีหน่วยทหารที่ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี แล้วสามารถเป็นตัวอย่างได้ จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่
    1) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ         จังหวัดพิษณุโลก
    2) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7         จังหวัดเชียงใหม่
    3) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง             จังหวัดเพชรบูรณ์
    4) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี             จังหวัดลำปาง
    5) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช         จังหวัดเชียงราย
    6) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38         จังหวัดน่าน
    7) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ     จังหวัดพิษณุโลก
    8) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ             จังหวัดตาก
    โดยในห้วงที่ผ่านมาโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการให้กับกำลังพลของหน่วย และประชาชนที่ประสบภัยพิบัตต่างๆ ดังนี้.-
    ก) เมล็ดพันธุ์พืช             จำนวน      10,691   ซอง  
    ข) เมล็ดพันธุ์ข้าว         จำนวน     202,020   กิโลกรัม
    ค) พันธุ์ปลาน้ำจืด        จำนวน  1,712,700   ตัว
    ง) แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล        จำนวน            63   ตัว
    จ) เป็ดพันธุ์ไข่            จำนวน         12,986  ตัว
    ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ได้นำผลผลิตแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับประชาชน โดยได้จัดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์นำผลผลิตไปบริการถึงภายในหมู่บ้าน จำนวน 446 ครั้ง มีประชาชนสนใจ กว่า 14,541 ราย
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
        กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ดังนี้.-
          1) ภัยแล้ง : แจกจ่ายน้ำ จำนวน 7,039,000 ลิตร ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21,006 ครัวเรือน
         2) ภัยหนาว : แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 13,836 ผืน และเสื้อกันหนาว จำนวน 5,100 ตัว 
        3)  วาตภัย : ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จำนวน 12,000 หลังคาเรือน 
        4) อุทกภัย : บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 51,033 หลังคาเรือน เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยการอพยพ, ขนย้ายสิ่งของ, มอบถุงยังชีพ, ตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชน           
3. การช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด - 19
    ในห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคเหนือพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 95 ราย รักษาหาย 93 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ จังหวัดน่าน, จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร
    ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้.-
           ก) การจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน     จำนวน 153,032  กล่อง
           ข) Army Delivery แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน จำนวน   18,746  ชุด
           ค) Army Barber Delivery บริการตัดผมให้กับประชาชน         จำนวน     2,737  ราย
           ง) โครงการจัดตั้งตู้ปันสุข กองทัพภาคที่ 3             จำนวน         22  ตู้
           จ) การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร                 จำนวน  56,132 กิโลกรัม

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ NEWS 13 ​(0619525644)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.