ชลบุรี - วัดสัตหีบ จัดมอบทุนการศึกษาหลวงพ่ออี๋ ประจำปี 2563 กว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท


เมื่อวันที่ 12 ก.ย.63 วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) โดย พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียน ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ธรรมสนามหลวง ประจำปี 2563 โดยมี พระเทพชลธารมนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ข้าราชการทหารผู้ให้การอุปถัมภ์ และผู้เข้ารับทุนการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ กล่าวว่า วัดสัตหีบได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และบาลีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ถือว่ามีความสำคัญ เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผน สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง และมีความไพเราะในภาษาไทย การศึกษาภาษาบาลีจึงเป็นที่นิยมมาแต่โบราณกาล จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุน โดยการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สอบได้ในแต่ละปี ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาเท่านั้นที่จะยกระดับความรู้ความสามารถของพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำลังในการเผยแพร่พระสัทธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นไป
ในการมอบทุนครั้งนี้มีทุนนิธีการศึกษาของวัดสัตหีบ พร้อมด้วยคณะญาติธรรม ข้าราชการทหาร ทายกทายิกา ผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ให้การอุปถัมภ์ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาไว้แก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโดยจัดมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,068 ทุน (รวมทั้งนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 24 ทุน) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,360,500 บาท
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าว NEWS13 รายงาน 

 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.