อุทัยธานี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี สอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด และถนนสายหนองกระดี่ – คลองข่อย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน มั่นใจการดำเนินงานโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

 

วันนี้ (24 ก.ย. 63) ที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สอดส่องผลการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด  ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์  โดยมี นายนวพล นวกุลพันธุ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์  และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี  เข้าร่วมการสอดส่องในครั้งนี้ 

โดยโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ดังกล่าว มีการก่อสร้าง ทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว มีลักษณะเป็นแนวหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง วงเงินงบประมาณ 23 ล้าน บาทเศษ มีการปรับพื้นที่ ปูแผ่น Geotextile , วางกล่อง Gabbion และกล่อง Mattress พร้อมบรรจุหินลงกล่อง เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในที่นาของประชาชน  

จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่ อำเภอทัพทัน – คลองข่อย อำเภอสว่างอารมณ์ วงเงินงบประมาณ 18.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม.18+950 – กม.20+280 ระยะทาง 1,330 เมตร โดยการขยายคันทางเดิม จากไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เป็นข้างละ 2.5 เมตร ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ พร้อมแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝกบริเวณคันดิน เพื่อป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดดพังทลาย และกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงเส้นทางสายหนองกระดี่ – คลองข่อย ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของราชการ และประชาชน

สำหรับ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ เพื่อสอดส่องโครงการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มั่นใจในการดำเนินงานโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่างบประมาณ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ …//


สำเนา ทองศรี รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.