ชลบุรี - หอศิลป์ถิ่นนาวี โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 1 และ 2


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.ย.63 ที่บริเวณหอศิลป์ถิ่นนาวี โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 1 และ 2 โดยชมรมศิลปะเด็กสัตหีบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ริเริ่มการจัดประกวดวาดภาพเพลินศิลป์ถิ่นนาวีขึ้น ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างและกระตุ้นให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความคิด ความสามารถ ฝึกฝนทักษะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาอื่น ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือด้านศิลปะเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต


พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลปะ เด็กสัตหีบ กล่าวว่า การดำเนินการภารกิจต่างๆ เพื่อให้หอดศิลป์ถิ่นนาวีเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนผ่นกิจกรรมต่างๆ ในทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เยาวชน และสนับสนุนหอศิลป์ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะ ซึ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และการชื่นชมคุณค่าของศิลปะต่อการดำรงชีวิตอันดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จึงนับเป็นการสร้างให้หอศิลป์ถิ่นนาวีมีความเชื่อมโยงกับชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่งไปที่สนใจด้านศิลปะได้มีแรงจูงใจในการแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นศักยภาพและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นันทชัย เชื้อสนุก รายงาน


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.