ผู้ตรวจการ เปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา “การทำน้ำหมักชีวภาพและสารชีวภาพกำจัดแมลง” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดน่าน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างโอกาส และสร้างคุณค่า


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.