คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ อำเภอตาคลี และ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 09.00 น.  พลอากาศเอก อดิศักดิ์กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ที่อำเภอตาคลี และ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี   นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ การเดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้  พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  หัวหน้าหัวหน้าคณะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และบทบาทหน้าที่ อำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 ในภารกิจด้านการติดตามปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาการกลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลัก  ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77   ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ อำเภอตาคลี เป็นการหารือและรับฟังความคิดเห็น ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ทับซ้อนพื้นที่และการเช่าพื้นที่ของการรถไฟ  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของตำบลช่องแค หมู่ 1,7,9  และตำบลพรหมนิมิต หมู่ที่ 1  โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง 100 คน จากนั้น คณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชน เดินทางต่อไปยัง พื้นที่ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์  ซึ่งมีส่วนราชการและประชาชนอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาวและอำเภอชุมตาบง ร่วมให้การต้อนรับประมาณ 200 คน เพื่อหารือความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และการสะท้อนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 270 ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนเสนอแนะ และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.