สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รณรงค์การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ให้กับบุคลากรในสังกัด บุคคลภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดและประชาชนผู้มาติดต่อ ได้ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงอยู่ และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถื่นชุมชน คนเมืองน่าน

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.