นราธิวาส - ทต.กะลุวอเหนือ Big cleaning Day ชุมชนปลอดยุงลาย ทำได้ด้วยสองมือเรา ตำบลกะลุวอเหนือ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย เราป้องกันได้วันที่ 29 ส.ค.ุ63 ที่บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  เป็นประธานในกิจกรรม Big cleaning Day ชุมชนปลอดยุงลาย ทำได้ด้วยสองมือเรา ตำบลกะลุวอเหนือ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย  เราป้องกันได้ โดยมี ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อสม. ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดกำจัดยุงลายนี้จะลงพื้นที่ฉีดพ่น  ฉีดไล่ไปแต่ละบ้าน   โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อน  เพื่อเตรียมตัว  โดยทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นสารเคมี  ประชาชนควรจะต้องเก็บผ้าที่ตากไว้  หรืออาหารที่อยู่ด้านนอกเข้าบ้านให้มิดชิด  เพื่อให้ไม่โดนสารเคมี  และควรปิดประตูบ้านแต่เปิดหน้าต่างไว้  ส่วนคนนั้นให้ยืนด้านนอกบ้านก่อน  พร้อมทั้งใส่ผ้าปิดปากและจมูกด้วย  หากมีการสัมผัสโดนสารเคมีก็ควรล้างให้สะอาดด้วย    เพื่อช่วยกันป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออก จึงร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำความสะอาดชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นการกำจัดขยะ ภาชนะน้ำขัง เศษวัสดุ กะลา กระป๋อง ขวดน้ำ ยางรถยนต์ เป็นต้น โดยหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการทำลายต้นตอของแหล่งเพาะพันธุ์ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ซึ่งคาดว่าหากทุกบ้านร่วมมือกันอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จะทำให้หมู่บ้านปลอดจากโรคไข้เลือดออก
            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ การเก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่มีมีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อเป็นการป้องกัน 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.