กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 4/2563

  


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายจรัญ  ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ /รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมให้แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและรับฟังความเห็นจากที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประธานผู้ประสานงานสภาเกษตรกรภาคกลาง พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภาคกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ *การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.ปัญหาด้านภัยแล้ง มี ธนาคารน้ำใต้ดิน ,สำรวจบ่อทรายร้าง 2.ปัญหาด้านการเกษตร มี น้ำทำการเกษตร ,หนี้สินเกษตรกร ,แรงงานภาคการเกษตร 3.การพัฒนาการเกษตรกลุ่มภาคกลาง มี โคก หนอง นา โมเดล ,สำรวจพื้นที่สาธารณะทำแก้มลิง และการติดตามการมอบหมายงานสำนักงานจัดเตรียมข้อมูลน้ำเสนอ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านยุทธศาสตร์ สื่อสารองค์กร โครงการและกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเสนอตามลำดับต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.