กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน การเมืองภาคพลเมืองวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายสุทิน  อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน: การเมืองภาคพลเมือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล  สมพงษ์ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของโครงการและดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มในการระดมความคิดเห็นฯ ซึ่งมีนายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,กลุ่มเกษตรในเมือง พร้อมภาคพลเมืองเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


  
* วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในอดีต และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ เช่น  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ตลอดจนค่านิยม  และทัศนคติของประชาชนที่เปลี่ยนไปและเป็นการศึกษาความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นอันมีผลต่อการเมืองการปกครอง เสถียรภาพ และความมั่นคงของประเทศ  ร่วมถึงศึกษาทางเลือกอนาคตการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย จากการใช้ การมองอนาคตศึกษา  โดยการจัดทำฉากทัศน์อนาคต และแนวทางจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและการเมืองการปกครองไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนมีแผนสำรองเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  และนำไปสู่การปรับตัวของรัฐ  ประชาชน  และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
** การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการระดมความคิดเห็นโครงการศึกษานักวิชาการการเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนด้านการเมืองภาคพลเมือง โดยให้แต่ละท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง เพื่อทางผู้จัดการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สรุปในด้านการเมืองภาคพลเมืองต่อไป.


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.