ชุมพร - นำสื่อมวลชนติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอปะทิว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกแขนง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (นายวิษณุ เครืองาม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 9 โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน ผ่านช่องทางของสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่

 ซึ่งครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ได้นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งทอง ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (นายวิษณุ เครืองาม) จำนวน 500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเหลียง (ช่วงที่ 2) โดยมี เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ จิตภิรมย์ นายก อบต.เขาไชยราช และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 โดย ถนนสายเขาเหลียงหมู่ที่ 11 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นเส้นทางสายหลักที่ราษฎรใช้ในการสัญจรไปมา และใช้สำหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูแล้งมีฝุ่นละอองที่ทำลายคุณภาพชีวิตของราษฎร ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขณะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อำเภอปะทิว จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระยะทาง142.50  เมตร ใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (นายวิษณุ เครืองาม) จำนวน 500,000 บาท ช่วงที่ 2 ระยะทาง142.50  เมตร ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช จำนวน 500,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รวมงบประมาณทั้ง 2 ช่วง 1,000,000 บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

 จากนั้น คณะสื่อมวลชน พร้อมด้วย นายอำเภอปะทิว ได้เดินทางไปที่ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ผ่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ดำเนินการปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร งบประมาณ 4,800,000 บาท ซึ่งถนนเดิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 2544 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่โครงการ มีสภาพชำรุด จึงต้องปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมาก โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง 4 ถึง 6 เมตร ระยะทางรวม 3,102 เมตร ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับทัศนียภาพให้เห็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในบริเวณโครงการได้เด่นชัดน่าสนใจมากขึ้นด้วย


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.