สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ"

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา  ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านแหด ในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหด ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ทั้งนี้ได้แนะนำแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้อย่างยั่งยืนภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.