ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายพื้นที่พิเศษ


      วันนี้(17 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวพิเศษ มีนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มี นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายอนุรักษ์ อินทร หอการค้าจังหวัดเชียงราย นายประธาน อินทรียงค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมจำนวนมาก
       การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะแนวทางและให้ข้อคิดเห็นในการจัดการทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายพื้นที่พิเศษ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นว่าจำเป็นหรือไม่ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งการปฏิบัติอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมอบหมาย ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนดังกล่าวก่อนรายงานผลดำเนินการให้คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการดำเนินการต่อไป
     ซึ่งการประชุมได้มีการพิจารณาใน 4 วาระ ด้วยกันซึ่งประธานการประชุมได้แจ้งถึงการประชุมในครั้งนี้ ก่อนที่ นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายพื้นที่พิเศษ
     ในวาระนี้ นายประธานอินทรียงค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงรายได้ท้วงติงพร้อมทั้งเสนอแนะไว้อย่างไรไปพบกับคุณประธานพร้อมๆกัน
     หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ขอเสนอ ภาคส่วนต่างๆ อาทิ สมาคมโรงแรม สหพันธ์ท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การอนุรักษ์เมืองเก่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมล้านนา ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องไม่บิดเบี้ยวเพื่อสร้างความยั้งยืนแลเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมได้รับเรื่องเพื่อกลับไปพิจารณาต่อไป.
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.