สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ"

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา  ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนมูล หมู่ที่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ทั้งนี้ได้แนะนำให้ผู้สุงอายุรวมตัวจัดตั้งกลุ่มภายหลังจากที่ฝึกสำเร็จ และได้แนะนำช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งได้ประสานกับวิทยากรให้รับซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้อย่างยั่งยืนภาพ/ข่าว ต้อย รอบรั้วภูธร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.