สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ติดตามการดำเนินงานภายใต้งบประมาณสนับสนุนรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกฐมนตรี เขตราชราชการที่ 8 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้
ประชาชน ในเรื่องการใช้งบประมาณ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างลิฟต์ผู้ป่วย 3 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายสนามกีฬา - อ่างเก็บน้ำชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำกอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการเร่งรัด ช่วยเหลือ ส่งเสริมระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด ดำเนินการไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี แต่ละคนมีอำนาจในการอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคกำหนดให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่พบหรือทราบว่ามีความจำเป็นต้องได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลจัดสรงบประมาณให้ขตตรวจราชการ 18 เขต รวม 900 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างลิฟต์ผู้ปย 3 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3,718,500 บาท และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายสนามกีฬา - อ่างเก็บน้ำชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พศ.2563 จำนวน 1,989,00 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปัจจุบัน ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และประสบปัญหาผิวถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน ในการสัญจร คมนาคม การขนส่งสินค้าทางการเกษตร
นายแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 700-800 คนจากตัวเลขประชากรในพื้นที่ รวมกับประชากรแฝงจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 600 แห่งในพื้นที่ ที่มีจำนวนประมาณ 160,00 คน ในขณะที่ทางโรงพยาบาลมีอาคารรับผู้ป่วยนอกชั้นเดียวมีห้องตรวจเพียง 6 ห้อง ขณะที่เตียงที่ให้บริการมีอยู่ 60 เตียง แต่ให้บริการจริง 78 เตียง ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพานทอง ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เพื่อลดความแออัดของประชาชนที่มาใช้บริการ แต่อาคารดังกล่าวไม่มีลิฟต์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักจากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการโรงพยาบาลพานทอง จึงดำเนินการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อก่อสร้างลิฟต์ผู้ปวย3 ชั้น จำนวน 3,727,400 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติผู้มาใช้บริการ ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ เปิดเผยว่า อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี มีพื้นที่ 248.8 ตร.กม. ประชากรประกอบอาชีพหลักทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในโรงงาน ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมยังมีสภาพชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน ต้องได้รับการปรับปรุง ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ประสบปัญหาผิวถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจร คมนาคม การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ถนนสายสนามกีฬา-อ่างเก็บน้ำ ชุมชนที่ 10 หมู่ 10 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ปัจจุบันเป็นถนนลูกรังยาว 480 เมตร ถนนสายนี้ใช่ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร รถไถขนาดใหญ่ รถบรรทุก และรถยนต์ ส่วนบุคคล ที่วิ่งสัญจรทำให้เกิดละอองฝุ่นจำนวนมาก บางครั้งก็ขับขี่เร็จนฝุ่นละอองคละคดุ้ง และยังมีร่องรอยถูกน้ำฝนกันเซาะเป็นร่องลึกในบางช่วง จากปัญหาดังกล่าว ทางอำเภอเกาะจันทร์ และผู้นำชุมชน จึงดำเนินการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็น 2,880 ตารางเมตร จำนวน 1,989,0 บาท การปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสนามกีฬา-อ่างเก็บน้ำ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถขนส่งสินคทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้มากขึ้น ซึ่งความคืบหน้าของโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนในพื้นที่9 จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสค์เพื่อให้สื่อมวลชนรับรู้ เข้าใจ และนำไปขยายผลประชสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล จากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ตามสโลแกน "สานฝันร่วมกันพัฒนามุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน"

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.