ปภ.เขต 15 เชียงราย จัดทำสร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์น้ำตามโครงารหทัยกก (KOK HEART PROJECT) ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สถานศึกษา และสมัชชาเยาวชน ทำโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จำนวนกว่า 350 แห่ง ตามโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT)

         ที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ จำนวน 79.98 ตารางกิโลเมตร ของลุ่มน้ำแม่ยาว ที่เป็นแม่น้ำย่อยของแม่น้ำกก ไหลลงน้ำแม่กกประมาณ 10 กิโลเมตร ด้านทิศเหนือน้ำของตัวเมืองเชียงราย ในพื้นที่มีปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน จึงได้มีการจัดทำโครงการ “หทัยกก” เพื่อสามารถฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์น้ำสำเร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบของระบบประปาของตัวเมืองเชียงรายในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนหัวใจของน้ำกกที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงลำน้ำกกได้ตลอดฤดูแล้ง และเป็นสายน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการนำมาใช้อุปโภค บริโภค รวมไปถึงประโยชน์ใช้สอยทางพืชผลการเกษตร ทั้งในพื้นที่ตำบลแม่ยาว และตำบลไกล้เคียง อีกด้วย


นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวว่า เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่จะส่งผลต่อผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้จำนวนมาก พื้นที่ป่าไม้ลดลง หน้าดินเสื่อมโทรม ทรัพยากรน้ำขาดความสมดุล ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อุกภัย และไฟป่าหมอกควันตามมา

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่ายภาคราชการ เอกชน มูลนิธิ สถานศึกษา และสมัชชาเยาวชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการก่องสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 350 แห่ง ในพื้นที่โครงการหทัยกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มีพื้นที่รับน้ำกว่า 79.98 ตารางกิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำกกประมาณ 10 กิโลเมตร ลงไปสู่ตัวเมืองเชียงราย และไหลลงสู่พื้นที่ทางการเกษตรอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย                       

จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.