วันสิ่งแวดล้อมโลก"Time For Nature" Find out what You can do ถึงเวลา.... คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ

ณ. ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ได้จัด วันสิ่งแวดล้อมโลก( World Environment Day)"Time For Nature" Find out what you can do ถึงเวลา... คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมมอบใบประกาศนียบัตร
นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ได้ดำเนินโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สะอาดเป็นเมืองน่าอยู่อาศัย ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 นี้ ตามแนวคิดที่ให้ประชาชนของโลกร่วมกันรณรงค์ "Time For Nature" Find out what you can do ถึงเวลา... คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการบูรณาการงานด้านขยะและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจ ของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในท้องถิ่น โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะได้เปิดศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการความรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในท้องถิ่นต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.