จังหวัดนครสวรรค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ. ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ และนางสรัญพัชร ประโมทะกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์เข้าร่วมในพิธีลงนาม

นายแพทย์เอกรินทร์ อุ่นอบ รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบ ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 และเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 และการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้ การขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ร่วมกันดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดวัน TO BE NUMBER ONE DAY ในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และให้มีการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU )ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่กำหนดเป็นวาระของจังหวัดนครสวรรค์ การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภท และขยายสู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE ต่อไปภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.