สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สืบสานการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) “การตีมีด” ชุมชนบ้านนาปรือ-เนินหอม

นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) “การตีมีด” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรม  การพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน ชุมชนบ้านนาปรือ-เนินหอม
ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มตีมีดบ้านเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายทองมา เกตุแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตีมีด และได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต แดงศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ นายจุมพล แก้ววิจิตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน
ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.