พ่อเมือง"สี่แคว" มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและเคร่งครัดการดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19

วันนี้ 29 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์  โดยมอบนโยบายสำคัญให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ/งบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  ที่จะต้องให้มีการกระจายลงสู่ประชาชนในพื้นที่ตามกรอบและเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก, การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2563  พร้อมแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล ให้กำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด แม้ระยะนี้จะไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็ตาม จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาให้ โครงการ To Be Number One ให้เป็นวาระของจังหวัด , กำหนดกิจกรรม วัน" To Be Number One Day" ทุกวันพฤหัสบดี  และพิธีลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดนครสวรรค์  โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  เอกชน สถานศึกษา ประสาน ผู้ประกอบการชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้สโลแกน "เก่ง ดี  มีสุข ไม่พึ่งยาเสพติด"

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ปี 2563 และมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จำนวน 18 คน

ทั้งนีั ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอชุมแสง (ฝั่งแม่น้ำน่าน) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขึ้นในพื้นที่ และเพื่อเตรียมการรองรับการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.