รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมพี่น้องข้าราชการ กศน.และ สช.ในพื้นที่จ.น่าน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้สะถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 โดยมี นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายประพันธ์ ทองพราว ผอ.กศน.จังหวัดน่าน นำ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอใน จ.น่าน ร่วมต้อนรับ พร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ คณะครู และนักเรียน กศน. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน โดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน, สำนักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่านและให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูและบุคลากรการศึกษานักศึกษาประชาชนภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน
สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียนนักศึกษานอกระบบโรงเรียนตลอดทั้งประชาชนทั่วไปโดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาโดยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดน่านเมืองแห่งความสุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์เกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืนต่อจากนั้นคณะของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปกราบสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง,วัดภูมินทร์ , ศาลหลักเมืองน่าน ที่วัดมิ่งเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ด้วยที่จะเดินทางไปจังหวัดพะเยาต่อไป

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล จังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.