สุโขทัย กอ.รมน.สุโขทัย สร้างรอยยิ้มสร้างอาชีพสู่ชุมชน ขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่ตาปา-ยายม้าย) หมู่2 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.กอ.รมน จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยมี น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย เกษตรอำเภอคีรีมาศ พัฒนาที่ดินอำเภอคีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี ผู้นำชุมชน และนายคำรณ ภัคสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้าน
โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีความสนใจพร้อมที่จะรับการเรียนรู้และเข้าถึงในศาสตร์พระราชาหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะนำไปสร้างแกนนำและชุมชนต้นแบบต่อไป โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาการร่วมกับปราชญ์เพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่คัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการเรียนรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมสนับสนุนทางเลือกด้านอาชีพ การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่ การทำนมหมัก การทำดินเพาะ การทำปุ๋ยหมักเงินล้าน การเพาะกล้าผักและการลงแปลงปลูกจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและขยายผลในโอกาศต่อไป
พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.