สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคไวรัส 2019. (COVID. 19) ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


ศิริยศ ยั่งยืนศิริ/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886426594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.