กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ)วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานราชการเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูล เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมะพร้าวและการยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร โดยนายกิตติพงษ์ งามจริง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแนวนโยบายการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมในฤดูกาลผลิต 2563/2564 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร, สำนักงานเขตหนองจอก, สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.การผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร(ทำนา) 2. เห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน - กันยายน 2563 และ 3. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 ชันษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป     
  * ด้านว่าที่ ร.ท. อริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำชลประทานมีไม่เพียงพอ ซึ่งเกษตรกรอาจจะต้องปรับตัว ลดพื้นที่เพาะปลูกลง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะได้รับความสูญเสียต่อผลผลิต เพราะน้ำช่วงนี้ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักจริง ๆ น้ำที่มีอยู่เดิม เราได้นำไปใช้ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการนำน้ำในอนาคตมาใช้แล้ว ปัจจุบันเลยทำให้น้ำมีน้อย และส่งมาช่วยเหลือเกษตรกรได้จำกัด 


------สัมภาษณ์ : ว่าที่ ร.ท. อริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑------

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.