เชียงราย-โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำการเกษตรแบบพอเพียงพึ่งตนเองและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 อนุมัติให้กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำบุคลากรในสังกัด จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำการเกษตรแบบพอเพียงพึ่งตนเองและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คณะได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรปลอดภัย มทบ.37 โครงการเกษตร ร.17 พ.3 โครงการธนาคารปลา โครงการเลี้ยงแกะ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเลี้ยงไส้เดือน โครงการเลี้ยงแพะ ไหว้พระมหาจักรพรรดิธรรมราชา โครงการเกษตรธรรมชาติ โครงการเลี้ยงหมูป่า และโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภาพรวมคณะให้ความสนใจเรื่องเกษตรแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยไส้เดือน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าของหน่วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สราวุธ คำฟูบุตร-รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.