นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารอเนกประสงค์ ทม.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยร่วมกับผู้แทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ในการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada , Shopee จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนเว้นระห่างทางสังคม (Social distancing) งดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมในชุมชน ลดการออกนอกบ้าน และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ไม่สามารถขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้ และในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงที่ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องกันโรคระบาด


โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนเกษตรกร “กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา”อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada , Shopee” ผ่านระบบวิดีโอ Conference ในกิจกรรมนี้เกษตรกรได้รับแนวทางและวิธีการเปิดร้านค้าขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ และยังเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย   * ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.