ราชบุรี - ป่าไม้ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

วันที่ 21 พ.ค.63 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  ในการควบคุมไฟป่า ต.บ้านคา อ.บ้านคา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟป่าทำลาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฟื้นฟูป่า และภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่าของกรมป่าไม้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

    นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี ในนามของคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ไฟป่าทำลาย  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยจะปลูกต้นไม้ จำนวน 4,000 ต้น ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง ราชพฤกษ์ กาสะลอง และมะขาม นอกจากการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้ สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวน 500 ต้น รวมถึงการเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีหน่วยงานสังกัดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีการดำเนินการพร้อมกันในวันนี้อีก 9 แห่ง ในการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากประชาชน เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าตำบลบ้านคา ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่หลายหน่วยงาน สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า จนท.จะร่วมกันดูแลรักษาให้กลับมาเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์สืบต่อไป.

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.