โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 86 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

กองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตามลักษณะภูมิสังคมของชุมชนและตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทำให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลงจากอดีตที่ผ่านมา อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 มีการดำเนินโครงการดังกล่าวครอบคลุมในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้ หัวใจหลักคือการฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การเข้าสำรวจความต้องการ โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ประกอบกับการใช้เทคโนยีสารสนเทศ โดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ ทำให้เห็นภาพ   องค์รวมของการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตามความจำเป็นและความต้องการแล้ว ยังทำให้ชุมชนได้มีองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำชุมชน สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชนในโอกาสต่อไป
    ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าทำการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนมีความต้องการแหล่งน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด รวม 29 โครงการฯ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 30,606 ครัวเรือน คิดป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 663,910 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำได้ 4,501,068 ลูกบาศก์เมตร

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.