กระบี่ - มีผู้ประกันตนยื่นขอรับเงินเยียวยา กรณีว่างงาน 13,000 ราย ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ จ่ายไปแล้ว 5,000 ราย รวมกว่า 50 ล้านบาท อีก 8,000 ราย กำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 31 พ.ค.นี้

นายสาทิตย์ สาลีผล ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด 19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบการแต่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทำให้ต้องหยุดงานทั้ง 3 กลุ่มนี้ สิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกัน กลุ่มที่ 1ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายไ


ด้ จากการว่างงานที่ได้รับผลกระทบของโควิด คิดเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 200 วัน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ลาออกเอง ที่ได้รับผลกระทบจากโ ควิด จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 90 วัน ทั้ง 2 กลุ่มทั้งที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก ต้องไปขี้นทะเบียนคนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก

กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ของจังหวัดกระบี่ มาตรา 33 มีลูกจ้างประกันตน จำนวน 49,000 ราย ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน จำนวน 13,000 ราย ขณะนี้ ทาง สำนักงานประกันสังคมได้วินิฉัยสั่งจ่ายประมาณ เกือบ 8,000 ราย (ยอด ณ วันที่ 30 เม. ย.63 ) เงินโอนเข้าบัญชี 5,000 กว่าราย 50 กว่าล้านบาท ในกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงาน ต้องไม่เกิน 90 วัน

ทางด้านปัญหาอุปสรรค มีกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไม่มีรายได้ ประชาชนโทรมาสอบถามทางสำนักงานนวนมาก เข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชน ได้มีการเร่งรัดสั่งจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเร็วที่สุด ทุกกรณี แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 63 นี้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.