ยะลา - ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม Kick Off 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ 13 เมษายน 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่จัดขึ้นโตยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา และลำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน การท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดสำคัญถูกกระทบ ธุรกิจโรแรมและการท่องเที่ยวต้องปิดตัวไป สินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก หลายบริษัทต้องปิดตัวลง ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนดังปรากฏการณ์ประชาชนแย่งกันซื้อของเพื่อไปกักตุน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดแสะปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

จึงได้แปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน โดยณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนหัวประทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ และปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จคือ "ผู้นำต้องทำก่อน" จึงได้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือและเชิญชวนไห้หัวหนส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้านนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมขน-จังหวัดยะลา ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 80 ราย ได้ปลูกมักสวนครัว อย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านของจังหวัดยะลา รวม 355 ณ หมู่บ้าน ซึ่งกำหนดไว้หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน โดยเฉพาะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตันแบบ และถือว่าเป็นการช่วยชาติไนการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนได้ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าให้กับอำเภอได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.