สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุมพร จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 20 เมษายน 2563 มสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำ¥ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7 จำนวน 4 แห่ง รวมเป็นเงิน 131,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
การดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด เป็นการฝึกอบรมลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการ โดยในส่วนที่ฝึกเกินจะมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 200 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการในจังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝึกอบรมเกินกว่าร้อยละ 70 หลายแห่ง โดยสนพ.ชุมพร ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้ จำนวน ๔ แห่ง คือ
1. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 95,000 บาท
ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 2,314 คน
เกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 475 คน
หลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ หลักการปฎิบัติสุขลักษณะที่ดี /หลักการปฎิบัติงาน ณ จุด CCP / Global Standard for Food Safety ฯ
2. บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,800 บาท
ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 241 คน
เกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 59 คน
หลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ Miracle Mindset for Service Mind /การบริการด้วยหัวใจ ฯ
    3. บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 8,400 บาท
ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 308 คน
เกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 42 คน
หลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Tire Check /การใช้งานโปรแกรม GPS DTC /การขับรถปลอดภัย ฯ
4. บริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด จำนวน 16,200 บาท
ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 260 คน
เกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 81 คน
หลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ การบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ service mind to service excellence /กิจกรรม OD และพฤติกรรมบริการ ฯ
ในการนี้ นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้มอบเช็คให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอรับเงินดังกล่าว พร้อมกล่าวเชิญชวนให้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป.ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.