จังหวัดร้อยเอ็ด ปรับพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปลูกผักสวนครัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร” โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องและโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน
 กรมพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและเป็นทางรอดที่จะนำพาพี่น้องประชาชนให้พ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน” ซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้บูรณาการการทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยการสนับสนุนของทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนเภอ และทีมสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ จึงได้ร่วมแรง แบ่งปัน เอามื้อสามัคคี “ปลูกผักสวนครัว ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” ขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคคลทั่วไป
บุญมี  เพ็งรัตน์  ข่าว / ภาพ
อำนวย  ระดาบุตร  บก ข่าว สปชส ร้อยเอ็ด
วิภาวรรณ สงวนพันธุ์/ทีมข่าวรอบรั้วภูธร#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.