สงขลา-อบจ.สงขลา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณลักษณะสินค้าชนิด และประเภทการป้องกัน ควบคุมรักษาโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อตรงมาตราฐาน โดยยึดหลักในเรื่องของความโปร่งใส และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน วันนี้ ( 10 เมษายน 2563)   ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมครั้งที่1/2563 เพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดหาวัสดุในการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมด้วย นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา รองปลัด  ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ตามที่นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และตามคำแนะนำของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสรรณสุข ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และแพร่ระบาดในประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก ยังคงความรุนแรงในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษาที่ได้ผล รัฐบาสจึงได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนมาเป็นลำดับ และประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน อีกทั้งติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเป็นที่มาของการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั่วประเทศ อบจ.สงขลา ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ยึดหลักในเรื่องของความโปร่งใสและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นที่ตั้ง


ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคให้มีประสิทธิกาพตามหลักสากล โดยการใช้ทรัพยากรด้านการสาธารณสุขของประเทศ เช่น ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อความไม่ประมาท อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และคลายความวิตกกังวลให้กับประชาชน จึงได้พิจารณาปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์และสารารณสุขเพื่อป้องกัน และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนลำดับแรก ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากร และเวชกันฑ์ต่างๆ ไว้บริการให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ อบจ.สงขลา จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าชนิดและประเภท อัตราส่วนของส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตราฐาน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง ตลอดจนกลั่นกรองคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์  การตรวจสอบมาตราฐานการรับรองของสินค้า และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้า และผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตราการเร่งรัด การป้องกัน การควบคุมโรค โดยรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสงขลา หรือส่วนราชการต่างๆ ขอรับการสนับสนุน...


ภาพ/ข่าว/สมพร      สงขลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.