กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


วันที่ 19 มีนาคม 256 ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 ของพื้นที่เป้าหมายแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
                                  โดยมีดร.อภิชาติบุตร รอดยัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ,

                                                           สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1

                                                     ,สำนักงานเขตคลองสามวา
รวมถึงนายบัญชา พุดชั่ง ประธานกลุ่ม และสมาชิก พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้* การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อร่วมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลผลิต หรือดำเนินการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และจะเชื่อมโยงถึงการจัดการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวของเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นการดำเนินงานที่ครบวงจร ควบคุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงขั้นตอนการตลาด โดยเพิ่มช่องทางแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมด้านการแปรรูป รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยมีนางบุษบา พุ่มพวง  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองจอก มาบรรยายและสาธิตเรื่องการทำน้ำพริกเห็ด และดร.อภิชาติบุตร รอดยัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาบรรยายเรื่องบรรจุภัณฑ์ และการตลาด พร้อมเทคโนโลยีการพัฒนาภาคการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อไป

------สัมภาษณ์ นายบัญชา พุดชั่ง ประธานกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน -----


------สัมภาษณ์ นางสุมาลี สาลี สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน -----

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.