พัฒนาฝีมือพะเยาจัดงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า กลุ่มมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา จำนวน 400 คน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระองค์ท่าน และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านช่าง รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.