อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน แนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เก้าเลี้ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาโพธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)และประชานบ้านท่ามะขามเอน หมู่ 1 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop )การสร้างความแข็งแรงของหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ขับเคลื่อนโดยพลัง "บวร"(บ้าน วัด ราชการ) ซึ่งเป็นบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้บรรลุผลโดยจัดเวทีประชุมแจ้งข้อราชการ ภารกิจต่างๆที่ส่วนราชการพึงมีต่อประชาชนพร้อมกับรับฟังปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ อันเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ทุกภาคส่วนต้องรับรู้เพื่อนำมาพัฒนานาขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน  ให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่งต่อไป   ทั้งนี้อำเภอเก้าเลี้ยวได้ถือเอาการปฎิบัติในวันนี้ให้เป็นจุด kick offเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดตาม 10 flagships กรมการปกครองให้ครบทุกหมู่บ้านต่อไป

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.