คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” ทั้ง 21 คณะ มีมติเห็นควรให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

วันที่ 4มี.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)  “ช้างขาวเกมส์”  ครั้งที่ 3/2563  โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะกรรมการทั้ง 21 ฝ่าย จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคม / ชมรมกีฬา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ที่ห้องประชุมพลอยแดง  ศาลากลางจังหวัดตราด        สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)  “ช้างขาวเกมส์”   ในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมของแต่ละฝ่าย ในฐานะที่จังหวัดตราด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 21 ฝ่าย มีความพร้อมต้อนรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)  “ช้างขาวเกมส์”   แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) ที่ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด 19  (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นับเป็นสถานที่ ที่มีคนพลุกพล่าน แออัด รวมทั้งในบางสถานแข่งขันยังเป็นพื้นที่ที่อากาศปิด หรือมีระบบปรับอากาศ  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาการแพร่ระบาด  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)  “ช้างขาวเกมส์”  ทั้ง 21 ฝ่าย จึงมีมติเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)  “ช้างขาวเกมส์” ออกไปโดยไม่มีกำหนด 

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.