จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

เมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 31 มีนาคม  2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอโยธยา  นายภานุ  แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการค้ากับต่างประเทศ ด้านการคมนาคม   โดยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรี  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี 
จากนั้น เวลา 08.30 น. นายภานุ  แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      ประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการ อันเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี 2562  ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4  ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

จากนั้น เวลา 08.45 น.นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง  พุทธศักราช.2563  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน คนละ 1 เล่ม  ได้แก่  พรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ และนางนุชนาถ  ประทีบธีรนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับ ปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธย วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทาน


สำหรับความสุขปีใหม่” ด้านในของปฏิทินหลวง ระบุว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 อธิกวาร อธิกสุรทิน เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตนโกสินทร์ 238” รวมทั้งเนื้อหามีทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น
จากนั้นเวลา 09.10 น.นายภานุ  แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในครั้งนี้ได้ยอดผ้าป่าสมทบกองทุกเป็นจำนวน 172,000 บาท  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.