เมืองสี่แคว สำนัก 12 ประชุมผู้ประกอบการค้างาช้าง ในเขตนครสวรรค์

วันนี้ที่ห้องประชุมดรุพิทักษ์ สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12 โดยนายธนิต  หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12พร้อมผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชรได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้างาช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการการค้างาช้างที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาและทำความเข้าใจในการปฎิบัติตามระเบียบและกฎหมายของผู้ประกอบการค้างาช้างรวมถึงการจัดทำบัญชีและเอกสารต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะประเทศไทยมีการค้างาช้างอย่างแพร่หลายรวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ที่12มีผู้แจ้งการครอบครองงาช้างจำนวน5144รายจึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้างาช้างและผู้ครอบครองให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงสร้างความเข้าใจในระเบียบการที่เกี่ยวข้องการค้างาช้างอย่างถูกต้อง

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.