กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563


วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้
* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ พร้อมจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563 ในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อให้สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป (2) การปรับเปลี่ยนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.