กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย  ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2563 และนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ทำหน้าที่เลขา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้.
 *  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อพิจารณา  1.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง 2.เรื่องการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชลประทาน  และวาระเพื่อทราบ คือเกษตรกรเลี้ยงแพะพื้นที่บางกะปิมีหญ้าไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงแพะ ,การขับเคลื่อนยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร โดยประธานได้ให้คณะทำงานแต่ละท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่ให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรฯ พิจารณาในลำดับต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.