กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรราชบุรี และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์ “อุ๊ยคำช้อปปิ้ง”ขยายช่องทางตลาด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ เรสคิว ฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรราชบุรี และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์ อุ๊ยคำช้อปปิ้งโดยมีนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายเจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย กล่าวรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  


* การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ค้าออนไลน์และสามารถบันทึกข้อมูลขายสินค้าในตลาดออนไลน์ อุ้ยคำช๊อปปิ้งและเป็นการขยายช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าของเกษตรกรในระบบออนไลน์ รวมถึงเกษตรกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย ยังมีการรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรรมและลด ละ เลิกใช้สารเคมีในการทำการเกษตร พร้อมยังช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และยังลดสารพิษในสินค้าอุปโภคบริโภคด้านการเกษตร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าเกษตรต่อไป
**

-----สัมภาษณ์นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร-------


-----สัมภาษณ์นายเจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย-----

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.